-->
Konstnärligt Utvecklingsprojekt 2000-2003

”Digital visualisering, datastyrning och interaktivitet som hjälpmedel för konstnärlig gestaltning”

I projektgruppen ingår Jim Berggren, Göran Boardy och Michel Droetto

Projektredovisning Michel Droetto

I vår ansökan ställde vi ett antal frågor (se nedan) vissa av dom har fått sina svar andra återstår att reda ut.

”Projektbeskrivning"

Ett angeläget område för konstnärer som arbetar med nya uttrycksformer och medier är hur man styr utrustning, uttryck och förlopp dvs hur man med hjälp av en enkel dator kan styra till exempel en installation.

Några frågeställningar:

-Hur åstadkommer man interaktivitet med betraktare inför en videoprojektion?

-Hur utformar man gränssnitt för att stödja avsikter och uttryck i en konstnärlig gestaltning?

-Hur använder man globalisering, och snabba nättekniker när det gäller fjärrstyrning eller fjärrinteraktion i en konstnärlig gestaltning?

Det finns andra områden, som är föga undersökta ur konstnärens synvinkel, som rör 3D projektioner och Virtual Reality. Även i detta sammanhang handlar det om interaktivitet, då mellan konstnären/datorn och konstverken/betraktaren.

Falkenberg

Visningsmöjligheterna när det gäller VR är få och finns på platser som t.ex tekniska högskolor. Det innefattar högteknologiska och mänskliga resurser som för närvarande inte verkar möjliga att åstadkomma inom fakulteten och GU. (t.ex. Kuben på KTH och på Chalmers). Dock finns det önskemål och exempel från båda sidor om samarbete mellan konstnärer och teknologer.

Ofta sker sådant samarbete på teknologins villkor och kan vara bra så länge det finns resurser speciellt avsatta för den konstnärliga aspekten i samarbetsprojekten. Vi tycker därför att det nu är dags att även konstnärerna förses med ökade ekonomiska och personella resurser för att möta detta intressanta samarbete i någon slags resursmässig jämbördighet.

-Vi vill utveckla och odla kontakter, framför allt inom dom ovan nämnda
områdena, med forskare och teknologer vid de tekniska högskolorna.

De flesta av de områden som vi i vår ansökan visar intresse för är också viktiga områden för olika experimentella scener och gallerier i Göteborg. Fri konst och nya media och Valand har under de senaste åren utvecklat samarbete med flera av dessa, de har även utgjort viktiga visningsplatser och fora för verk av studenter och konstnärer på vår institution.

-Vi vill fördjupa samarbetet med olika experimentella scener och gallerier som t.ex Atalante och Röda Sten i Göteborg för att praktisera och tillämpa resultatet av projektet.


Redovisning

2000

Projektet fortlöper under året. Mycket tid läggs ner för att undersöka vad som finns på marknaden, vad som är lämpligt för ändamålet från en konstnärs synvinkel. Grundtanken är att använda och koppla samman den apparatur vi är vana vid d.v.s Macintosh datorer, videoprojektorer, DVD-spelare, ljudutrustning etc för att kunna visa interaktiv video, styra och kontrollera andra apparater. Vi kan konstatera att konsumentmaskiner har ”avancerade” funktioner som inte alltid är kompatibla med det vi vill åstadkomma. t.ex visar de flesta DVD spelare en text på bilden när man kör en filmloop s.k. OSD (on screen display) Den funktionen måste man kunna stänga av.

Vi undersöker olika lösningar både när det gäller mjukvara och hårdvara.

Vi har tittat på och testat ett interface: ADBi/o som skulle kräva mycket tid av oss för att utveckla program för att styra olika saker. Vi har också undersökt olika mjukvaror som har varit mer anpassade för att styra och kontrollera ett hem. (bl.a” Thinking Home” från Always Thinking inc. och ”XTension” från Sand Hill Engineering Inc). Båda systemen var kopplade till en interface (styrlåda) skapad för den amerikanska miljön och knappast anpassningsbar till våra förhållanden.

Vi har hittat en svensk lösning från Dataton i Linköping. som verkar lovande. Systemet består av ett gratis styrprogram och ett antal ”lådor” som kan kombineras på många olika sätt beroende på vad man vill åstadkomma. Den lösningen används mest internationellt i reklambranschen, på mässor, konsert, m.m. Vi har inte hunnit testa det men enligt deras dokumentation är det precis vad vi behöver. Dataton tillverkar också ett nytt multimediasystem som är helt baserat för datorer som också verkar mycket lovande.
Dataton burkar

Tyvärr är detta system mycket kostsamt. Vi tar en första kontakt med dem. Vi har fått en del info och skolan får återförsäljarpris på grejorna.

Det är svårt att hitta och skaffa den apparatur som våra små ekonomiska ramar tillåter men vi kommer över tre videoprojektorer, en surround ljudanläggning och en DVD-spelare till ett mycket förmånligt pris. Utöver detta köper vi en del små saker för att experimentera med. Valand har också investerat i en del saker som projektet kommer att använda bl.a. en DVD-redigering och bränningsstation och tre DVD-spelare anpassade till våra behov.

Vi är engagerade i milleniumprojektet Kuben vid Stora Teaten. I början av året visar vi video i Kuben tillsammans med en grupp studenter från Fri konst och nya media. Det tekniska i Kuben är inte tillfredställande löst. Efter sommaruppehållet garanterar teknikerna från Chalmers att allt skall vara i ordning och Jim Berggren engageras i en redaktionsgrupp som gör ett visningsprogram för Kuben efter de erfarenheter vi gjort tidigare. Diskussioner förs om att skapa en möjlighet att använda projektets redan anskaffade resurser för att simulera Kuben. Studenter från Valands 5e år (bl.a. Linda Tedsdotter) utnyttjar en del av resurserna för sina examensvideoinstallationer.

I december besöker vi ISEA (International Symposium on Electronic Art) i Paris för att se vad som görs på området. Många intressanta projekt pågår runt i världen som kommer att presenteras.

”Stagnelius i Paris”

Jim på Louvren Michel på Montmartre Göran vid Sacré Cœur

Under vår resa till ISEA i Paris samlar vi in material. På olika platser och miljöer läser vi dikter till en interaktiv CD-Rom som Göran sammansätter under våren.

Vi bevakar hemsidan: http://userwww.sfsu.edu/~infoarts/links/wilson.artlinks2.html som är en omfattande länksamling av projekt relaterad till dator, multimedia, webbkonst, interaktivitet m.m. där samarbete mellan konst och teknik pågår.


2001

Vi är inblandade i Kuben. (en del av Tidsdokumentet vid Stora Teatern) Jim Berggren är medlem i redaktionsgruppen. Vi för diskussioner om det speciella med att visa digital- och videokonst på en Kub (fyrsidig projektion i kvadratiskt format) både konstnärligt och tekniskt. Detta resulterar i två visningsperioder ”Skymning till Gryning” där bl.a. Michel Droetto visar sin film V|S|H|V under sommaren .

”Skymning till Gryning två” En ny omgång videoverk sammanställs. Göran Boardy deltar.

Göran Bordy i Kuben Mats Nordlunds animation

Mats Nordlund elev på Fri konst och nya media har med Göran Boardys hjälp skapat ett interaktivt instrument bestående av två videofilmer som projiceras parallellt och på vilken man kan ”spela” genom att man interagerar med objekt som rör sig i bilden. Verket visas under Nymeds vårredovisning på Atalante. Stycket framförs av Mats själv och hans kurskamrat Tommi Heldén.

Jim är inblandad i ett projekt med
bl. a Per Anders Nilsson från Musikhögskolan. En interaktiv skulptur med sensorer som triggar tal och ljud. Visas på Centre Culturel Suèdois i Paris i början av året.

Under våren har vi ett antal möten med folk från Innovativ Design och Musikhögskolan: Synestesigruppen skapas. En sekvens av en film som Göran tog i Paris delas ut till var och en som grund för vidare arbete. Efter att ha bearbetat materialet på var sitt håll och med var och ens verktyg sammanförs alla delarna i konstnärliga laborationer på Chalmers Våtaförsökshall.

På Valand har vi testat diverse moduler från Dataton och deras programvara Trax. samt ett interaktivt trackingsystem från videokameror med ett program som heter Big Eye.

Några elever har projekt på gång som de kan få hjälp med, bl.a Mats Nordlund (Nymed projektplats våren 2002) som kommer att utveckla ytterligare interaktivitet för sitt instrument och Anna Wignell (gäststudent på Valand) som jobbar med ett interaktivt videoprojekt. Video som skall presenteras i form av en projicering i en installation. Interaktiviteten består i att betraktaren genom sin fysiska positionering i rummet påverkar en DVD-spelare som aktiverar olika spår på en DVD-skiva. Hon har kunskaper om och har byggt sin egen hårdvara i samarbete med KTH i Stockholm.

Anna Wignells installation på Rotor2
Valand 2002

I slutet av året åker Göran och Jim till Egypten. Biblioteket i Alexandria skulle invigas. Synestesigruppens medlemmar är inbjudna. På grund av terrorattacken den 11 september är situationen i världen instabil. Evenemangen skjuts på framtiden.

”Synestesi"

Konstnärliga laborationer.
Vi har valt att kalla de presentationer vi gör av vårt samarbete för ”konstnärliga laborationer”. I en laboration finns ingen gräns mellan det förutbestämda och det tillfälliga eller mellan stringenta samband och fria associationer. Idéer kan formaliseras till rena experiment samtidigt som tanken och kreativiteten kan få fritt spelrum. En laboration blir sällan färdig, den skapar istället nyfikenhet, precis som forskning och konstnärligt arbete.

Utgångsmaterialet för just denna laboration är en bearbetad film av människor i rörelse. Ljussättning, videoprojektioner, bilder, utskurna figurer, notmaterial, rörelser och improvisationer - allt är hämtat som råmaterial ur videon. Materialet har sedan bearbetats på olika sätt och speglar alla medverkandes individuella uttryckssätt.

Redigeringen av videodokumentationen har därefter tillfört ytterligare en dimension till verket. Publikens rörelser (och scenografin) har här överlagrats på den ursprungliga videofilmen och animeringarna som projicerades under laborationen. Lager på lager på lager...

Görans video stillbild

Laborationer i Våta försökshallen på Chalmers finns redovisad på webben.

Synestesigruppen: Sven Andersson, Jim Berggren, Göran Boardy, Palle Dahlstedt, Michel Droetto, Magnus Eldénius, Carl-Axel Hall, Bengt Lundin, Per Anders Nilssson, Mats Nordahl.

”Biblioteket i Alexandria”

En del medlemmar i Synestesigruppen åker i slutet av året till Alexandria för att undersöka möjligheterna till ett samarbete med det nya biblioteket.

Göran och Jim samlar in material som resulterar i en liten betraktelse i form av en interaktiv CD-rom.


2002


Arbetet med att undersöka olika metoder och möjligheter att styra olika former av visningar, installationer etc fortsätter under 2002.

Satsningen på Kuben vid Storan börjar ebba ut under våren. P.g.a. tekniska och ekonomiska svårigheter har Kuben aldrig fungerat på ett tillfredsställande sätt. Detta har drabbat det konstnärliga uttrycket. Trots allt har en del verk visats under vintern med stor framgång.

Under våren har vi ett par workshops för att undersöka vad vi kunde använda programmet MAX till. MAX är ett slags digitalt mekano med vars byggelement man kan skapa olika interface och styrprogram för bl.a. MIDI, video etc) Per Anders Nilsson från Musikhögskolan är ledare. Han demonstrerar programmets möjligheter i sitt eget område som är elektronmusik.

Vi har en ljudworkshop med Niklas Rydén och Tommy Heldén som undersöker rummet och 3D flerkanalig ljudåtergivning. Vi tittar på olika metoder för surroundinspelning, kodning och bränning till CD och DVD media. Resultatet av studenternas och våra experiment presenteras på Atalante där en stor publik samlas.

Under en intensiv vecka i maj kopplar vi samman den apparatur som Anna Wignell (gäststudent från Mejan) hade byggt med den apparatur som Michel har satt ihop. Det resulterar i Annas interaktiva installation med två videoprojektioner på en ”vind” på Rotor 2. Hon har 5 sensorer på olika ställen i rummet som styr två DVD-spelare med hennes videoprojektioner. Det är väldigt nyttigt att se resultatet av våra tankar och att kunna analysera en ”färdig produkt”. En del tekniska och konstnärliga frågor få svar och andra problem dyker upp när allt kommer på plats.

På våren, på initiativ av Leslie Johnson, åker Fri konst och nya medias studenter till Århus i Danmark för bl.a. ett studiebesök på CAVI (Center for Avancerat Visualisering og Interaktion). Göran Boardy och Michel Droetto är med. Vi bekantar oss med deras stora faciliteter. Bl.a. med deras virtuella studio. De har stora resurser och kan erbjuda samarbete om vi kommer med intressanta projekt.

Fri Konst och nya media besöker CAVI i Danmark  

Se: http://cavi.alexandra.dk.

På våren har Fri konst & nya media en annan laboration: ”MadLab” i samarbete med Per Eriksson från Chalmers.

På hösten 2001 var Michel på ett seminarium i Norrköping för att testa vad konstnärer skulle kunna åstadkomma med haptiska datorer. Dessa är så konstruerade att man kan känna på en 3D-modell genom en sorts motoriserad penna. T.ex. om man har en hand som modell kan man nypa och dra i huden. Här kan man verkligen prata om interaktivitet.

Chalmers har också sådana stationer men tyvärr finns det ingen fungerande mjukvara för våra behov och hårdvara är mycket dyr.

I oktober har vi en tredagars workshop med några studenter. Vi har samlat en del erfarenheter som vi vill dela med oss. Vi tittar på några möjligheter, tar till lödkolven, bygger om programmerbara fjärrkontroller. Hur man kan styra dem med olika system: ADBIO- TRAX-och Dataton lådor kopplade till en dator. Fjärrkontrollen kan då styra allt som styrs med IR. Till ex. video-bandspelare, CD- spelare, projektorer, men främst DVD- spelare. Anna Wignell visar oss sin tillämpning av Basic Stamp: en självständig programmerbar krets som vi laborerar med.

Anna Wignell Programmerbar fjärrkontrol En aptisk dator

I slutet av oktober besöker vi Elektrohype 2002 i Malmö.

http://www.electrohype.org

Flera intressanta interaktiva verk visas där bl.a.
”Twilight” av Helen Evans & Heiko Hansen
http://www.hehe.org och

”Apartment” av Marek Walczak & Martin Wattenberg
http://www.turbulence.org

Jim och Michel arbetar på en 3D-film som skall presenteras på Kristinehamns Konsthall:Två synkroniserade projektioner med en del interaktiv styrning.

Jim experimenterar

2003

Niklas Rydén är från och med i år medlem i projektgruppen. Trots turbulens på KHS Valand i början av året har vi kunnat fortsätta med våra experiment och samla ihop våra erfarenheter på olika fält. Vi redovisar en installation som utförs på två mycket olika lokaler med skilda förutsättningar.

Under våren har Michel en workshop på Valand som bl.a. undersöker samband mellan ljussättning och videoprojektioner.
Vi laborerar med olika underlag som rök, halvgenomskinlig väv, plast, film till ljuslådor och andra material. En grupp studenter från Fri konst & digital gestaltning deltar.

Ljus och projektion experiment

 

Våra kunskaper och utrustningen utnyttjas i tre installationer när Valands studenter, på det femåriga programmet, deltar i Esther Shalev-Gerzs workshop på våren . Michel hjälper till med råd och uppsättning.

Under våren och hösten återupptar vi våra experiment med MAXprogrammet. Vi samlas efter arbetet på skolan, några stycken lärare och studenter, under Aron Lagerbergs och Niklas Rydéns ledning. Vi studerar och fördjupar oss i programmets möjligheter. Under en eftermiddag på Valand, presenterar Åke Palmerud sitt sätt att använda olika MAX-moduler för videotracking. Intresset är stort och klassrummet fylls till bristningsgränsen.

Niklas Rydén visar vid flera tillfällen sin föreställning ”Talking Sound” på Atalante. Han medverkar med samma verk under ”Off the Record 2” på Nordiska Akvarellmuseet den 29 november. Föreställningen är en interaktiv blandning av text, video, ljud och musik i real tid.

se http://www.atalante.org

Michel jobbar på en egen installation under sommaren. Resultatet hoppas han kunna visa nästa år. En del testande med DVDprogrammering har gett värdefulla erfarenheter.

Michels stillbild från 3D animationen

 

Vi fortsätter våra ”laborationer”. I oktober har vi en föreställning i en oljecistern i Falkenberg med Susanna Lindeborg, piano, Ove Johansson, sax, Per Anders Nilsson, dator, Jim Berggren och Michel Droetto, video.

Sanerad oljecistern På Musikhögskolan

 

I mitten av november har vi en konsert med samma konstellation som i Falkenberg plus Åke Palmerud, programmering, Sten Sandell, piano och Art and Technologi studenterna Gabor Papp och Alexander Refsum Jensenius, datorgrafik.


Projektredovisning Michel Droetto